[i] d’implementació


La implementació es la culminació d’un projecte TIC.

Aconseguir la posta en marxa de noves aplicacions tecnològiques és una fita difícil. Una bona planificació de la posta en marxa serà clau per tancar el projecte amb èxit.

iCONSULTiC farà un seguiment del procés d’implementació i posta en marxa d’un projecte TIC. Això significa no només la instal·lació amb èxit de les millores tecnològiques introduïdes, també suposa que els usuaris que les han de fer servir estiguin en disposició de fer-ho. Per a una bona implementació cal fer un seguiment acurat del procés, establir punts de control i controlar riscos i desviacions, utilitzant, si cal eines de gestió de projectes.

Un cop implementada la solució tecnològica cal realitzar la posta en marxa. Un dels aspectes claus és la formació als usuaris. En aquesta part final del cicle de vida del projecte iCONSULTiC també hi serà present amb la monitorització de tots els processos de posta en marxa i seguiment.