Organització TICEl departament TIC  ha de donar servei a l’empresa i sovint una bona gestió dels serveis informàtics és difícil i crítica. iCONSULTiC s’ofereix d’interlocutor entre la organització i els proveïdors de TIC per a parlar tots dos llenguatges: l’empresarial i el tecnològic. Així mateix iCONSULTiC analitzarà el funcionament actual dels sistemes, així com de la organització interna vers les TIC. Les noves inversions hauran de tenir una justificació estratègica i ajustar-se a un pla d’inversió.

 


“La tecnologia ha mostrat una naturalesa dual. Pot ser, a la vegada, una font d’avantatges i una font de risc per a competir” (Michael Porter, 1985)

 

Servei de Consultoria Organitzativa de les TIC.

 • Anàlisi de les funcions i tasques dels responsables interns de Sistemes d’Informació.
 • Anàlisi de l’Àrea de Suport, és a dir, de la percepció del servei informàtic dins de l’empresa.
 • Anàlisi de l’Àrea d’Explotació, és a dir, del funcionament dels sistemes informàtics en explotació.
 • Anàlisi quantitatiu i qualitatiu del retorn de la inversió en noves tecnologies (software, ordinadors, xarxes, ofimàtica, telefonia intel·ligent, dispositius de seguretat, dispositius de mobilitat, Internet, etc.)
 • Anàlisi de riscos i estudis d’idoneïtat d’inversions TIC.
 • Estudi de diferents propostes de proveïdors TIC.
 • Adequació de les inversions en curs al Pla Estratègic TIC.

Solucions d’Organització TIC: Exemples

En general els exemples següents són en suport de decisions ja preses vers com han de funcionar les TIC en la organització, exercint funcions de suport al responsable de TIC que hagi dessignat l’empresa:

 • Selecció de Proveïdors TIC. Avaluació dels avantatges i els riscos de cada proposta.
 • Consultoria en l’adquisició d’equipaments informàtics (hardware). Seguiment dels manteniments.
 • Auditoria de funcionament d’aplicacions en explotació. Informes de satisfacció dels usuaris.
 • Consultoria en l’utilització de programari lliure.
 • Consultoria en la contractació de Serveis de Software (SaaS). Anàlisi de riscos.

[Sol·licitar Pressupost]